Location:

Chương trình “Khảo Sát Hạnh Phúc Tình Dục Toàn Cầu”

SWGSWelcomeFlash.aspx 

Hạnh phúc tình dục là gì?

Hạnh phúc tình dục là cảm xúc sự hài hòa về thể chất, tinh thần và các nhân tố xã hội liên quan. Hanh phúc tình dục là các yếu tố bảo vệ và tăng cường sức khỏe tình dục cho lứa đôi từ đời sống tính dục. Hạnh phúc tình dục giúp bạn tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Hạnh phúc tình dục là nền tảng của hạnh phúc và sức khỏe chúng ta.

 
 
SWGS Logo

Thông tin công
ty Durex

Đặt câu hỏi?

Xem câu trả
lời?

Bấm vô đây
 
Couple with eyes closed

Đời sống tình dục

 

Khám phá

chính

mình 

xem thêm

 

 
imageOldercouple