Location:

Thông cáo pháp lý- vui lòng đọc kỹ

SSL International plc sẽ cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp qua trang web này là chính xác tại thời điểm nói đến ngoại trừ những lỗi tình cờ và sơ suất. SSL International plc xin cáo lỗi do những sơ suất đó.

SSL International plc không đại diện hoặc để bảo đảm về các thông tin được cung cấp thông qua website này, và bảo lưu quyền thay đổi và sửa chữa bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo. SSL International plc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót trong trang web này và bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin chứa trong trang web này, mà nó thuộc về trách nhiệm duy nhất của các khách truy cập. Vì sự thuận tiện của khách truy cập, trang web này chứa các liên kết siêu văn bản với các trang web khác. SSL International plc không xem xét và không chịu trách nhiệm về thông tin hoặc các ý kiến trên các trang web bên ngoài trang web của chúng tôi. Để được mức độ cho phép đầy đủ bởi nhất theo luật, SSL International plc không chấp nhận có trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả thiệt hại, tổn thất trực tiếp, hoặc gián tiếp, hay bất kỳ hình thức thiệt hại hoặc tổn thất khác gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào thông qua việc sử dụng bất kỳ thông tin nào có được trực tiếp hay gián tiếp từ trang web này.

Bất kỳ sự phủ nhận và loại trừ trách nhiệm trên website này sẽ không áp dụng cho các thiệt hại phát sinh từ sự chết hoặc bị thương tích cá nhân gây ra bởi những sự cẩu thả của SSL International plc hoặc nhân viên của chúng tôi. Sự phủ nhận này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật của nước Anh.

Nội dung của website này được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả các quyền được sở hữu bởi SSL International plc và hoặc các công ty liên quan. Sự uỷ quyền được cấp cho bản sao các trang web trên website này chỉ sử dụng cho phi thương mại, các bản sao được cung cấp vẫn duy trì tất cả bản quyền hoặc các thông báo độc quyền khác cũng như sự phủ nhận. Không được quyền cho phép sử dụng bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của SSL International plc hay các công ty liên quan. Tên sản phẩm được nói đến ở đây (ngoại trừ các thương hiệu của bên thứ ba) là nhãn hiệu thương mại của SSL International plc và hoặc các công ty liên quan.

Thông tin trong website này không cấu thành hoặc sẽ được coi như cấu thành một lời mời để đầu tư hoặc là để giao dịch cổ phiếu trong SSL International plc.

Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm trên trang web này không cấu thành là một lời chào để bán hoặc cung cấp các sản phẩm; không có nghĩa là các sản phẩm có sẵn tại tất cả quốc gia và không có nghĩa là tên và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm sẽ giống như trên trang web đã nói. 

Người truy cập vào trang web này và cung cấp thông tin phản hồi cho SSL International plc thông qua website này hoặc bằng email phải đồng ý rằng SSL International plc sẽ được tự do sử dụng nội dung thông tin liên lạc bao gồm cả các ý kiến, sáng chế, khái niệm, kỹ thuật hoặc bí quyết kỹ thuật trong thông tin phản hồi cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả phát triển, sản xuất và hoặc tiếp thị hàng hóa, dịch vụ. Người gửi bất kỳ thông tin liên lạc đến trang web này hay cách khác đến SSL International plc, phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin trong đó, bao gồm tính trung thực và chính xác. Để biết thêm thông tin vui lòng bấm vào đây và đọc toàn bộ Chính sách Bảo mật.

Cập nhật lần cuối 28 tháng hai năm 2007.