Location:

แผ่นไดอะแฟรม และฟองน้ำ

 

แผ่นไดอะแฟรม และฟองน้ำใช้ได้ผลจริงหรือไม่

 

แผ่นไดอะแฟรมใช้ได้ผล 92 ถึง 96 เปอร์เซ็นต์

ฟองน้ำใช้ได้ผล 89 ถึง 91เปอร์เซ็นต์

Image of a Diaphram

ข้อดี

·         ใช้เฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์เท่านั้น

·         ใส่ได้ง่ายก่อนการมีเพศสัมพันธ์

·         แผ่นไดอะแฟรมอาจช่วยป้องการมะเร็งปากมดลูกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่ฟองน้ำไม่สามารถช่วยได้

 

ข้อเสีย

·         อาจมีผลให้ผู้หญิงบางคนเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

·         ค่อนข้างเข้าใจวิธีใช้ที่ถูกต้องยาก

·         แผ่นไดอะแฟรมไม่สามารถช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

 

หาซื้อได้ที่ไหน

ครั้งแรก ควรได้รับการแนะนำจากแพทย์หรือคลีนิกวางแผนครอบครัว หลังจากนั้นจึงหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป

 

View Others

Ask Durex

Got a question?
Need an answer?

Ask Durex

Do it here..

 

Image of a microphone