English | Estonian
Location:

Siin on meie online õiguslik teatis – palun loe hoolikalt…

SSL International plc on mõistlikkuse piires hoolitsenud selle eest, et kõik sellel veebilehel olev informatsioon on tõene selle lisamise hetkel, sellele vaatamata võib esineda tahtmatuid ja juhuslikke vigu, mille eest SSL International plc vabandab.

SSL International plc ei tee mingeid esildisi ega anna mingeid garantiisid sellel lehel antud informatsiooni kohta ning jätab endale õiguse teha muudatusi ja parandusi igal ajal ilma eelneva hoiatuseta. SSL International plc ei võta vastutust ebatäpsuste või lünkade eest sellel veebilehel ja kõik otsused, mida lehe külastaja teeb tuginedes veebilehel leiduvale informatsioonile, on külastaja ainuvastutusel. Külastajale info kättesaamise hõlbustamiseks on sellel veebilehel hüpertekstiga linke teistele veebilehtedele. SSL International plc ei ole läbi vaadanud nimetatud veebilehtedel leiduvat teavet ja arvamusi ning ei ole selle eest vastutav. SSL International plc ei võta seadusega kehtestatud ülemmäärani vastutust ühegi otsese, eriomase, kaudse või tagajärgse kahju või kaotuse või ükskõik millise muu kahju või kaotuse eest, mis tuleneb ükskõik millisest põhjusest, mis on tekkinud ükskõik millise informatsiooni kasutamisest, mis on saadud kas otse või kaudselt sellelt veebilehelt.

Kõik sisuvastutusest loobumised ja vastutuse väljajätted sellel veebilehel ei kohaldu kahjule, mis tekib läbi surma või kehavigastuste, mille on põhjustanud SSL International plc või selle töötajate hooletus. Neist kohustustest loobumisi reguleerib Inglise seadusandlus ning loobumisi tõlgendatakse kooskõlas Inglise seadusandlusega.

Selle veebilehe sisu on kaitstud autori-, kaubamärgi- ja muude intellektuaalse omandi õigustega. Kõiki neid õigusi omab SSL International plc ja/või selle sidusühingud. On antud õigus kopeerida sellel veebisaidil olevaid lehekülgi vaid mitteärilistel eesmärkidel tingimusel, et koopiatel on ära märgitud kõik autoriõigused või muud omaniku teadaanded ja lahtiütlemised. Muudel juhtudel ei anta õigust ega nõusolekut kasutada ühtegi SSL International plc või selle sidusühingute autoriõigust, kaubamärki või muud intellektuaalse omandi õigust. Sellel veebilehel viidatud tootenimed on SSL International plc ja/või selle sidusühingute kaubamärgid, väljaarvatud kaubamärgid, mille juures on vastav viide, et neid omab kolmas osapool.

Sellel veebilehel olev informatsioon ei sisalda või ei sisalda viitavalt kutsele investeerida või muul moel SSL International plc’sse või muul moel osta firma aktsiaid.

Viide mõnele tootele sellel veebilehel ei sisalda nimetatud toote müügi- või varustuspakkumist ning ei tähenda, et kõnealune toode on saadaval kõikides maades või et nime kirjeldus või toote andmed on samad, kui näidatud veebilehel.

Kõik selle veebisaidi külastajad, kes tagavad informatsiooni SSL International plc'le läbi veebisaidi või e-maili, nõustuvad, et SSL International plc’l on vaba voli kasutada sellise kommunikatsiooni sisu, kaasaarvatud kõik seal leiduvad ideed, leiutised, määratlused, tehnikad või teadmised, igaks eesmärgiks, kaasaarvatud arendus, tootmine ja/või toodete või teenuste turustamine. Igasuguse kommunikatsiooni nimetatud veebilehele või muul viisil SSL International plc’le saatja vastutab kommunikatsiooni sisu ja seal leiduva informatsiooni eest, kaasaarvatud sisu tõepärasuse ja täpsuse eest. Lisateabe saamiseks palun kliki siin ja loe täielikku privaatsuspoliitikat.

Viimati uuendatud 28. veebruaril 2007.